The Palmarian Greeting (Polish) – Palmarianski Katolicki Kościół

Pozdrowienie Zdrowaś Maryjo Najczystsza

„Bo gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moim imieniu,

Jestem tam między nimi.” [1]

Nasz Pan Jesus Chrystus

Kiedy dwie osoby się spotykają lub się rozstają, pozdrawiają się: to naturalny prolog i epilog w dowolnym odstępie czasu, krótkim lub długim, który ludzie dzielą i którym starają się wyrazić swoją wzajemną dobrą wolę.

Różne kultury i społeczeństwa wykonują to pozdrowienie na tysiąc różnych sposobów; my, palmarianie wszechświata, robimy to ze «Zdrowaś Maryjo Najczystsza, bez grzechu poczęta».

Kiedy dwóch palmarian wita się wzajemnie, nie tylko się witają: modlą się również, bo «Zdrowaś Maryjo Najczystsza, bez grzechu poczęta» jest jedną z naszych podstawowych modlitw.[2].

Kiedy dwóch palmarian mówi: «Zdrowaś Maryjo Najczystsza, bez grzechu poczęta» rozpoczynają potężny egzorcyzm przeciwko szatanowi i jego zwolennikom, uświęcając w ten sposób swoją rozmowę od samego początku i wzajemnie wspierają swą wytrwałość kiedy się żegnają.

Kiedy dwoje palmarian wita się z «Zdrowaś Maryjo Najczystsza, bez grzechu poczęta» głoszą z radością i ufnością, że Maryja, nasza Matka, jest Niepokalana, to Niewiasta ogłoszona w Księdze Rodzaju, Zdrowie Ludzkości.

Kiedy dwóch palmarian wita się z «Zdrowaś Maryjo Najczystsza, bez grzechu poczęta», czynią Błogosławioną Dziewicę szczęśliwą. A Jezus, jej Najświętszy Syn, zobowiązuje się do zjednoczenia się z nimi, Ojciec Przedwieczny kontempluje ich z nieskończoną czułością i miłosierdziem, a Duch Święty pomaga im i umacnia ich swoją najzacieklejszą miłością; Aniołowie i Święci chwalą i radośnie błogosławią, Błogosławione dusze czyśćcowe radują się z odnowioną nadzieją, a Dzieci z Odchłani błogosławią i chwalą razem Najświętszego Józefa.

Kiedy dwóch palmarian wita się z «Zdrowaś Maryjo Najczystsza, bez grzechu poczęta», całe Niebo wita się z nimi.

[1] Holy Palmarian Bible Superior Grade, 15th Part B: The Holy Gospel – Book V Ch. XXVII, 7.

[2] Palmarian Catechism Superior Grade, 1st Section: The Christian Doctrine Ch. LXXX, D.

[3] Pontifical Documents of Pope Saint Gregory XVII the Very Great, 49th Document, VIII.

[4] Palmarian Creed, pg. 15.

[5] Palmarian Creed, pg. 15.

[6] Palmarian Creed, pg. 22.